Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN SERWISU
ATLETO FASHION

1. Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności:

1)         ogólne zasady, zakres i warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym „Atleto Fashion”, dostępnym pod adresem internetowym http://sklep.atleto.pl,

2)         tworzenie kont użytkowników,

3)         zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną;

4)         warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i innych umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego (zwanym dalej „Serwisem”).

1.2.Właścicielem i administratorem platformy Atleto Fashion (sklepu internetowego) jest Atleto Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Łąkowa 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722655, NIP: 6392014766. REGON 369668462. Tel.: 667 727 577, 603 623 853 e-mail: kontakt@atleto.pl. Organem reprezentującym spółkę jet prezes zarządu Atleto Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Łąkowa 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720897, NIP: 6392014677; REGON 369584972. 

1.3.Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Serwisu i Zamówień, tj. przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

1.4.Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.

1.5.Serwis jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://atleto.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę.  Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu, jednakże Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.

1.6.Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

1.7.Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

2. Definicje

2.1.Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Administrator Atleto Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Łąkowa 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722655, NIP: 6392014766.

Cena    łączny koszt Produktów objętych Zamówieniem, powiększony o koszt dostawy do wskazanego przez Użytkownika miejsca (jeśli jest należny), wyrażony w złotych polskich (PLN);

Cookies           pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz swobodnego korzystania ze Sklepu internetowego,

Dostawa          czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru lub Towarów określonych w zamówieniu,

Dane osobowe            wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej [art. 4 ust. 1) RODO]

Dostawca Serwisu      podmiot dostarczający i odpowiedzialny za funkcjonowanie zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu („System”) – Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 395171 NIP: 9452156998, REGON: 121495203;

Klient  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, na rzecz której Sprzedawca dostarcza Towary lub świadczy Usługi elektroniczne na podstawie zawartej umowy;

Kodeks cywilny         ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

Konsument     Klient będący osobą fizyczną, o której mowa w art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedawcy

i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto  usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy, w tym zmianę danych, usunięcie Konta (wypowiedzenie Umowy), przeglądanie historii Zamówień i sprawdzanie ich statusu;

Koszyk           usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, zawierająca zestawienie Produktów, które zostały dodane przez Użytkownika z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży, umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów, a także przejście do formularza Zamówienia; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty i nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży;

Produkty         towary wystawione na sprzedaż w Serwisie, uwzględniające stan magazynowy i stanowiące kompletny asortyment sklepu w wybranym momencie;

Rejestracja      zespół czynności dokonywanych przez użytkownika w dedykowanym w Serwisie formularzu rejestracyjnym, obejmujący podanie danych osobowych w celu utworzenia Konta;

Reklamacja     zastrzeżenie dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierające zastrzeżenia co do Produktów, organizacji dostawy Towarów, realizacji zamówień przez Sprzedawcę lub usług świadczonych przez Sprzedawcę;

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);

Serwis portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.atleto.pl, oparty o zautomatyzowany system transakcyjny dostarczany przez Dostawcę Serwisu

Sprzedawca    Atleto Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Łąkowa 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722655, NIP: 6392014766.

Użytkownik    osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji lub rozpoczęła korzystanie z Usług i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem Systemu, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy sprzedaży na odległość;

Umowa           umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem;

Umowa Sprzedaży     umowa sprzedaży na odległość, zawierana między Sprzedawcą

a Użytkownikiem, po potwierdzeniu Zamówienia;

Zamówienie    oświadczenie woli Użytkownika w postaci złożenia oferty Administratorowi, które po potwierdzeniu przez Administratora stanowi zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży na odległość; Zamówienie winno określać liczbę, rozmiary, kolory i rodzaj Produktów, jest składane za pośrednictwem Systemu i rodzi obowiązek zapłaty Ceny.

3. Warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis

3.1.W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

3.2.Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:

1)         urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:

2)         przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script i Flash;

3)         minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pikseli;

4)         aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.3.Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą:

1)         dokonania prawidłowej i wiążącej Rejestracji, a to jest weryfikacji adresu e-mail podanego przy Rejestracji lub

2)         rozpoczęcia składania Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia (bez Rejestracji) zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile w Serwisie udostępniono taką możliwość lub

3)         udzielenie zgody na otrzymywanie oferty Sprzedawcy w ramach usługi Newsletter lub 

4)         akceptacji plików cookies (braku sprzeciwu) i rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki lub przeglądania zasobów Serwisu (Produktów);

3.4.Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie do Koszyka co najmniej jednego (1) Produktu, wybór liczby sztuk, rozmiaru i koloru oraz wypełnienie formularza Zamówienia, to jest określenie wybranej formy dostawy, podanie danych do wysyłki (imię, nazwisko, adres) oraz potwierdzenie (złożenie) Zamówienia przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty/zamawiam i płacę/zamów i zapłać” na ekranie podsumowującym Zamówienie.

3.5.Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Rejestracji następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, imienia i nazwiska, a także do wyrażenia obligatoryjnej zgody związania się postanowieniami Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

3.6.Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Zamówienia następujących danych: imienia, nazwiska, pełnego adresu dostawy, numeru telefonu oraz do wybrania jednego z przewidzianych w Serwisie sposobów płatności. W przypadku dokonywania Zamówienia przez osobę niebędącą Użytkownikiem, istnieje możliwość jednoczesnego dokonania Rejestracji.

3.7.Umowa Sprzedaży może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik.

3.8.Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy Sprzedaży lub natychmiastowego rozwiązania Umowy lub Umowy Sprzedaży.

3.9.Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji, składania Zamówienia i korzystania z Serwisu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

3.10.Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez wypisanie się z newslettera, usunięcie Konta z jego poziomu lub zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis.

3.11.Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym celu, przez jaki rozumie się marketing usług własnych Administratora lub przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu co do takiego wykorzystywania danych osobowych lub nie cofnął zgody na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Produkty i Umowa Sprzedaży

4.1.Produkty znajdujące się w Serwisie z ujawnioną ceną nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie informacją handlową Administratora i zaproszeniem do zawarcia umowy. Ujawniona w nich cena stanowi cenę jednostkową za jedną sztukę Produktu, która zostanie powiększona o koszty dostawy i koszty innych usług dodatkowych dodanych przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia. Całkowita Cena, do jakiej uiszczenia zobowiązany będzie Użytkownik, ujawniona zostaje w kroku trzecim Zamówienia (formularza), po podliczeniu wszystkich wybranych przez Użytkownika świadczeń.

4.2.Administrator dołoży wszelkich starań, aby katalog oferowanych Produktów był aktualny i zgodny z faktycznym stanem magazynowym.

4.3.Administrator zastrzega sobie uprawnienie do nieograniczonych zmian dostępności Produktów, co wynika z charakteru świadczonych usług i stosowania więcej niż jednego kanału sprzedażowego. Każdorazowo obowiązujący jest katalog Produktów znajdujący się aktualnie w Serwisie. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany katalogu Produktów przed zawarciem przez nich Umowy Sprzedaży, a po zawarciu Umowy.

4.4.Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia przedmiotowej umowy w formie elektronicznej, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowiącego potwierdzenie przez Administratora przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, przy braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.5.Administrator zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niedających się przewidzieć okoliczności.

4.6.Niepotwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od uiszczenia Ceny lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy końcowej powoduje, iż Umowę Sprzedaży traktuje się jak niezawartą. Wraz z oświadczeniem o niepotwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży Administrator przedstawi Użytkownikowi alternatywne Produkty, które mogą zostać objęte upustem lub możliwość zrealizowania części Umowy Sprzedaży

4.7.W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, Umowę Sprzedaży traktuje się jakby Użytkownik odstąpił od Umowy Sprzedaży w ostatecznym możliwym terminie.

4.8.Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Użytkownikowi lub złożenia oświadczenia o niepotwierdzeniu jej zawarcia w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia, że do jej zawarcia doszło z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Zamówienie zostało złożone przez osobę niespełniającą wymogów Regulaminu lub działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, pozostającego w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu. Od stosownego oświadczenia woli przysługuje Użytkownikowi odwołanie w trybie postępowania reklamacyjnego oraz na zasadach ogólnych.

4.9.Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez Użytkownika w posiadanie, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez użytkownika weszła w posiadanie rzecz, z zastrzeżeniem pkt. 4.10.

4.10.Prawo do odstąpienia od umowy, jest wyłączone w przypadku umowy w której:

1)    przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

to zgodnie z normą wyrażoną w art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w stosunku do tych rzeczy.

4.11.Do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa powyżej, należy poinformować administratora, o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

4.12.Rzeczy należy przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym administrator został poinformowanyo odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzeczy zostaną odesłane, przed upływem terminu 14 dni.

4.13. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez administratora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym administrator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.14. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.15.Uzytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Opłacenie zamówienia, czas realizacji i dostawy

5.1.Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza Zamówienia i rodzi obowiązek zapłaty wskazanej Ceny.

5.2.      Administrator udostępnia Użytkownikom następujące kanały płatności:

1)         przelew natychmiastowy - płatności elektroniczne w postaci zautomatyzowanego przelewu bankowego Płatności Shoper – obsługiwane przez Blue Media S.A.

2)         pobranie - płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

3)         płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

4)         płatność kartą płatniczą/ kartą kredytową Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Elecronic, Maestro.

5)        płatność za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK

6)        płatność za pomocą systemu płatności PayPal 

5.3.Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia, chyba że Użytkownik wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora lub na jego subkoncie w ramach jednego z powyższych operatorów płatności, umożliwia weryfikację Zamówienia i złożenia Użytkownikowi oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.Nieopłacenie Zamówienia w powyższym terminie traktuje się jak złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.5.Na okoliczność dokonanej zapłaty Administrator wystawi Użytkownikowi dokument księgowy i prześle go w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.W przypadku, gdy doszłoby do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Sprzedaży z dowolnej przyczyny, w tym także z tytułu braku Produktów objętych Zamówieniem na stanie magazynowym, a Użytkownik uiścił już należną Cenę, Umowę Sprzedaży traktuje się jak niebyłą, a Administrator jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi wszystkiego, co świadczył na rzecz Administratora. W przypadku gdy rozwiązanie lub wypowiedzenie wynika z okoliczności, za które winę ponosi Użytkownik, Administrator pomniejszy kwotę zwrotu o poniesione koszty w związku z obsługą Zamówienia, w szczególności prowizje dla operatorów płatności elektronicznych itp.

5.7.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

5.8.Obowiązek zwrotu różnicy między Ceną Zamówienia a wartości realizowanego Zamówienia w trybie 4.6 obowiązuje także wtedy, gdy Użytkownik przyjmie ofertę Administratora obejmującą realizację Umowy Sprzedaży w części, co do niektórych Produktów lub obejmującej inne Produkty, o całkowitej Cenie niższej niż pierwotna Cena Zamówienia.

5.9.W Serwisie dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, Paczkomat InPost

5.10.W każdym z powyższych przypadków maksymalny termin wysyłki Produktów do Użytkownika wynosi maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora (w przypadku przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą) lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

5.11.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Rękojmia

Administrator, pozostaje odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Produktów, w trybie i na zasadach opisanych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego (rękojmia). 

7. Reklamacje

7.1.Reklamacji podlegają Produkty z wadami fizycznymi, które tkwiły w Produkcie z chwilą jego objęcia przez kupującego lub powstały w nim na skutek wad użytych do jego wyprodukowania materiałów.

7.2.Reklamacji nie podlegają wady fizyczne będące następstwem niewłaściwego użytkowania Produktu, w szczególności w sposób niezgodny z informacjami umieszczonymi na metkach, w tym uszkodzeń mechanicznych wywołanych działanie nagłej siły zewnętrznej, niewłaściwej konserwacji (w szczególności prania).

7.3.Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu, kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień, a także roszczenia względem Produktów.

7.4.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem biuro@atleto.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany we wstępie Regulaminu.

7.5.Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.6.Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli w trybie reklamacji Użytkownik dochodzi roszczeń z rękojmi, termin ulega skróceniu do 14 dni.

7.7.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.

7.8.Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Administrator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

8. Ochrona danych osobowych Użytkowników

8.1.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Administrator zastrzega sobie prawo do powierzenia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom w celu wykonania Umowy lub Umowy Sprzedaży.

8.2.W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Ponadto, przy składaniu Zamówienia, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających realizację Usług, w tym Umowy Sprzedaży. Dane osobowe mogą być udostępnianie w szczególności podmiotom świadczącym usługi dostawy Produktów.

8.3.Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich podanie stanowi warunek zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie Usług i złożenie Zamówienia.

8.4.Administrator oświadcza, że dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

8.5.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, a także zakres uprawnień przysługujących Użytkownikom oraz sposób ich realizacji określa Polityka Prywatności.

9. Odpowiedzialność

9.1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

9.2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.

9.3.Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub błędnych.

9.4.Administrator pozostaje jednak odpowiedzialny za jakość Produktów, na zasadach wskazanych w punkcie 6 Regulaminu.

10. Prawa konsumenta

Przysługują Państwu następujące prawa:

10.1.Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

10.2.Zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

10.3.Zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- do wywiązania się z prawnego obowiązku;

- z uwagi na względy interesu publicznego;

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10.4.Zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;

- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21wobec przetwarzania;

zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

10.5.Zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail / ew. nr. telefonu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miej-sce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przy-czyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć do-chodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bez-pośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

11. Postanowienia końcowe

10.1.    Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

10.2.    W powyższym zakresie uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę, jeśli nie wyraził sprzeciwu w terminie określonym w podpunkcie 10.1 na zmienione postanowienia.

10.3.    Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

10.4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2018 r.

10.5.    Załączniki:

– formularz odstąpienia od umowy: http://sklep.atleto.pl/upload/formularz.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl